Dr. V. Padmavathi

Professor & Vice-Principal

M.Sc., Ph.D.

Phone

+91-9440079363 (O) :0877-2289303

Email

vkpuram2001@yahoo.com , vkpuram2001@gmail.com

Skip to content